Provádíme výstavbu a rekonstrukci objektů spojených s inženýrskými sítěmi. Součástí naší realizace jsou i jejich strojně-technologické a elektro-technologické části.

  • Vodovody – vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice
  • Kanalizace – čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, retenční nádrže a vsakovací galerie, septiky